Vacant professorships at the Department of Law, University of Southern Denmark - #335527

Syddansk Universitet


Dato: for 1 uge siden
By: Odense, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid

Ved Juridisk Institut vil et eller flere professorater i retsvidenskab med særligt henblik på privatretten og de almene fag være ledige til besættelse pr. 1. februar 2025 eller efter nærmere aftale. Tjenestestedet er Campus Odense.

På Juridisk Institut har vi en vision om at medvirke til at forme og præge fremtidens samfund og bidrage til at skabe en bæredygtig verden gennem

 • skabelse af nye og relevante retsvidenskabelige forskningsresultater af høj kvalitet
 • uddannelse af en mangfoldig talentmasse til dygtige og efterspurgte dimittender
 • interaktion og samarbejde med det omkringliggende samfund
 • formidling og udveksling af vores forskningsbaserede viden

Vi søger professorer, som vil gå forrest i virkeliggørelsen af denne vision.

Opgaver

Som professor ved Juridisk Institut skal man generelt varetage følgende opgaver:

 • forskning inden for fagområdet/fagområderne, herunder at publicere og formidle videnskabelige resultater inden for fagområdet – både nationalt og internationalt
 • varetagelse af forskningsbaseret undervisning og eksamensaktiviteter forbundet hermed, herunder vedledning af bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende
 • udvikling af fagområdet forsknings- og undervisningsmæssigt, herunder gennem fag (såvel fagligt som pædagogisk) inden for en eller flere af de juridiske grunddiscipliner
 • varetagelse af forskningsledelsesopgaver og understøttelse af yngre forskere i deres karriereudvikling, herunder gennem tilvejebringelse af eksterne midler
 • opbygning af relationer til og samarbejde med eksterne interessenter
 • varetagelse af administrative opgaver i tilknytning til forskning og undervisning
 • bidrage til instituttets løbende drift og udvikling ved fx at indgå i diverse udvalg og arbejdsgrupper

Kvalifikationskrav

For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her . Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat bedømmelsesudvalg.

For at komme i betragtning til stillingen er det afgørende, at ansøgere udgør et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de med stillingen forbundne opgaver, som beskrevet indledningsvist. Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgerens forsknings- og undervisningsmæssige profil, den fremsendte forskningsplan, karakteren af bedømmelsen samt indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale. I forlængelse af de fremhævede rekrutteringsbehov vil der ved ansættelsen blive lagt afgørende vægt på ansøgerens forventede bidrag til instituttets udvikling.

De(n), der ansættes, forventes desuden at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Ansøgere skal kunne undervise på dansk og/eller engelsk. Vi forventer, at ansøgere, der ikke behersker dansk, inden for tre-fem år tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • motiveret ansøgning
 • cv
 • eksamensbeviser
 • fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes
 • undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for dine undervisningskvalifikationer og en redegørelse for dit læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf. Formkrav og krav til undervisningsportefølje findes her .
 • forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter, publiceringsplaner og evt. planer for ansøgning om eksterne midler
 • op til syv videnskabelige publikationer, som du ønsker dig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation
  • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil. Filen skal indeholde informationer som i dette eksempel .
  • Såfremt din ph.d.-afhandling fremsendes som en af de påberåbte publikationer, skal den skriftlige bedømmelse heraf tillige medsendes.

Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere til faglig bedømmelse (shortlisting) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov. Ansøgningen bedømmes herefter af et til lejligheden nedsat bedømmelsesudvalg. Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav vil ikke blive bedømt.

Der må ikke indsendes dokumenter som indeholder oplysninger om cpr.nummer. Oplysninger om cpr.nr. nummer skal overstreges.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Ifølge SDU’s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling på professorniveau være mindst tre kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.

SDU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

institutleder Hanne Søndergaard Birkmose
e-mail: [email protected]
tlf.: 6550 4336

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside .


_______________________________________________________________________________________


Juridisk Institut er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt fem institutter. Instituttet har ca. 60 fastansatte medarbejdere samt en række deltidsansatte undervisere fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Offentlig ret, International ret samt Retten i samfundet) og et sekretariat. Derudover har instituttet et forskningscenter, Centre for Law, Sustainability & Justice.

Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for retsvidenskabelig forskning, uddannelse og videnudveksling. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse samt kombinationsuddannelsen HA(jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udbydes på SDU, bl.a. på cand.merc.aud., HA- og HD-uddannelserne.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Farmakonom med flair for data søges til Informationssekretariatet på Sygehusapotek Fyn i Odense

Odense Universitets Hospital, Odense, Region Syddanmark
for 11 timer siden
En af vores trofaste medarbejdere går på pension, og vi søger derfor en ny farmakonom til vores Informationssekretariat, som består af 3 farmakonomer. Da Informationssekretariatet er en lille enhed, hjælper vi hinanden med opgaverne, og du vil få mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for lægemiddelhåndtering, formidling af kvalitetssikret lægemiddelinformation og databehandling i et tværfagligt...

Produktionsleder / Shift Manager

ConfidenceSearch, Odense, Region Syddanmark
for 1 dag siden
Til Ball Beverage Packaging søger vi en produktionsleder med stærke lederkompetencer og produktionsteknisk indsigt. Du har lyst til at blive en del af dynamisk kultur og motiveres af ambitiøse målsætninger både for performance og ledelseskvalitet. Som Shift Manager er du ansvarlig for at lede, motivere og udvikle dit team bestående af 24 medarbejdere, heraf 3 koordinatorer. Med reference til Production...

Part-time project management position for a European research and innovation project, University of Southern Denmark

Syddansk Universitet, Odense, Region Syddanmark
for 1 dag siden
The Research and Innovation Organisation (RIO) at the University of Southern Denmark (SDU) invites applications for a part-time project manager, focused on managing and administering a European research and innovation project in the field of arts education. The position We offer a motivating job in a team characterised by teamwork and an international, informal, and flexible working environment. The main...