To studieadjunkter/studielektorer med fagligt speciale inden for visuel kommunikation søges til Det Kongelige Akademi - #335439

KADK


Dato: for 3 uger siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Visuelle medier er i rivende udvikling. Nye digitale teknologier og platforme forandrer til stadighed vores hverdag og samfund, hvilket konstant påvirker måden hvormed grafisk design og visuelle produkter udvikles, produceres, distribueres og forbruges. På IVD arbejder de studerende ikke med formgivning for formens skyld, men med formgivning som styrker fortællinger, skabe overblik, informerer, provokerer og underholder således, at de som møder den engagerer sig, bliver klogere, ændrer adfærd og handler på nye måder. Dette bliver kun endnu mere vigtigt i takt med at samfund og borgere gerne skal agere på nye og mere bæredygtige måder og i stigende grad gennem digitale platforme, medier og teknologier. Samtidig ændrer designfaget sig også og i stigende grad er det ikke kun vigtigt hvad der designes men også hvordan. Derfor skal morgendagens designere både kunne undersøge, analysere, præsentere og udvikle form, og samtidig også kunne facilitere samarbejder og arbejde strategisk med design.

Om Institut for Visuelt Design

IVD uddanner fremtidens visuelle designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for bl.a. visuel kommunikation, medier, informationsdesign, typografi, spil- og interaktionsdesign. Vi udvikler løbende nye designmetoder, som skærper de studerendes innovative og strategiske kompetencer og ruster dem til at tage ansvar for hele løsninger og processer. Vi bygger bro mellem stærke designtraditioner og vores teknologiske, digitale nutid og fremtid. Gennem kunstnerisk formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag, der fremmer det gode liv og bidrager til en bæredygtig fremtid.

Om stillingerne

Vi søger to visionære og fagligt stærke profiler til at udvikle og styrke undervisningen på Institut for Visuelt Design. Det forventes at du bidrager til praksisrelevant undervisning og du har indgående kendskab til designfagets mange facetter; håndværksmæssige, strategiske, processuelle, metodemæssige, kommercielle, forskningsrelaterede og kunstneriske. Vi forventer at du mestrer analyse såvel som idéudvikling og håndværk indenfor visuel kommunikation, og at du har betydelig erfaring med at arbejde med design til både digitale og analoge medier.

Det forventes desuden, at du har interesse for og gerne erfaring med at udvikle og afholde undervisning, som bidrager til at bevidstgøre de studerende om deres ansvar for både hvad der skabes og hvordan der skabes. Du skal ruste morgendagens visuelle designere i at kunne afdække, skabe og formidle sammenhænge og ikke mindst være i stand til at udvikle et bredt spektrum af forskellige typer af løsninger; fra oplevelser og formidling til strategier og artefakter. Du vil skulle varetage undervisning på både vores bachelorprogram, samt vores engelsksprogede kandidatprogram ‘Graphic Communication Design’. Som underviser skal du bl.a. understøtte de studerende i at positionere sig selv indenfor designfeltet, styrke deres kritiske refleksion over sammenhænge mellem form og indhold. Du skal også kunne tydeliggøre hvordan de kan bruge deres fag til at gøre agendaer og viden betagende og relevant og løfte deres kompetencer i at bruge design til at undersøge, skabe refleksion, debat, handling og forandring.

Stillingerne vil udover undervisning også omfatte løbende designfaglige udviklingsopgaver for både IVD og Det Kongelige Akademi. Det er derfor vigtigt at du er stand til at indgå i, og facilitere, designprocesser i en kompleks organisation med mange dagsordner. På IVD arbejder vi aktivt med design i udviklingen af vores kommunikation, såvel som vores strukturer.

Stillingerne som studieadjunkt/studielektor vil bestå af undervisning og opgaver i relation hertil i samarbejde med instituttets øvrige undervisere. Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Forelæsninger, undervisning og vejledning inden for fagområdet
 • Undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til Det Kongelige Akademis programmer og tværgående undervisning
 • Deltagelse i faglige bedømmelser, kritikker og evalueringer
 • Eksaminere ved eksaminer og andre prøver
 • Designfaglige udviklingsopgaver

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.

Derudover forventer vi, at du:

 • har undervisningserfaring på både bachelor- og kandidatniveau fra en videregående uddannelsesinstitution, gerne inden for stillingens fagområde
 • har erfaring med planlægning og afholdelse af undervisningsforløb
 • har erfaring med designkritik, feedback og vejledning af studerende
 • besidder designfaglig indsigt og viden – både inden for stillingens fagområde og design generelt
 • har erfaring med at facilitere og indgå i designudviklingsopgaver internt i en organisation
 • har erfaring med at bruge design som et strategisk udviklingsværktøj
 • har gode dansk og engelsk kundskaber

For at blive ansat som studielektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden:

 • have mindst 6 års erhvervserfaring inden for designfaget
 • have 2 års undervisningserfaring
 • dokumentere at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering. Det Kongelige Akademi stiller desuden krav om, at du har gennemført og bestået pædagogikum og at du vedlægger dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil vægte i den samlede vurdering ved stillingernes besættelse.

Derudover er det en fordel, at du:

 • har flere års erfaring fra egen praksis eller professionelt virke. Gerne både som in-house designer og fra eks. et designbureau
 • har erfaring på højt niveau inden for relevante brancher og områder

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Som studieadjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning vil, afhængigt af din uddannelse, ske i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer eller i henhold til gældende overenskomst for visse lærer mellem Finansministeriet og Uddannelsesforbundet. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 1190 af 21/08/2023.

Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil der blive fastsat en studieadjunktperiode med henblik på opkvalificering til studielektorniveau.

Stillingerne er tidsbegrænsede og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Stillingerne er deltidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på henholdsvis 28 timer og 18,5 timer.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Endelig skal du vedlægge undervisningsportfolio eller andet materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere studieadjunkt-/studielektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen”, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest søndag den 25. februar 2024.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Ansættelse som studieadjunkt/studielektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på Det Kongelige Akademi.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Lykke Cooper, e-mail: [email protected] tlf.: 4170 1695.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anders Thulin [email protected], tlf. 4170 1652.

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kglakademi.dk.

Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.


Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Academic Position for laboratory analyses and data handling at the High-Capacity Laboratory, Statens Serum Institute - 1 year position

SSI, København, Region Hovedstaden
for 38 minutter siden
Are you passionate about laboratory work and data handling in an automated high-capacity automated laboratory processes for effective pandemic preparedness? Do you excel in a dynamic work environment with meaningful tasks? If so, you could be the ideal candidate to join TestCenter Denmark as our future colleague. About the Laboratory TestCenter Denmark (TCDK) serves as the high-capacity preparedness laboratory at...

Koordinerende rådgiver til dagbehandlingsområdet i Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Københavns Kommune, København, Region Hovedstaden
for 11 timer siden
Brænder du for at løfte skolebørns trivsel og udvikling? Og har du høje ambitioner for arbejdet med at inkludere og støtte børn og unge, som har brug for en fælles indsats på tværs af skole- og familieområdet? Så er du måske netop den kollega, vi mangler. Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (BBU VVK) søger en koordinerende rådgiver til dagbehandlingsområdet....

Sales Advisor 8-15h per week for Field´s in Copenhagen

& Other Stories, København, Region Hovedstaden
for 12 timer siden
Company Description & Other Stories is a fashion brand offering women a wide range of shoes, bags, accessories, jewellery, lingerie, beauty products, stationary and ready-to-wear to create their personal style, or story. Our creative ateliers in Paris, Los Angeles and Stockholm design diversified fashion collections with great attention to detail and quality at an affordable price. & Other Stories is...